L. Grafakos,  Classical Fourier Analysis,
Third Edition, Graduate Texts in Math., no 249, 
Springer, New York, 2014.

Corrections for GTM 249 3rd Ed.

pages 2-3 page 8 pages 14-15 page 21 pages 27-29 page 32 pages 34-35 pages 37-38 pages 40-42 pages 44-45 page 48

page 55 page 58 page 62 page 67 page 68 page 71 page 73 page 77 page 85 page 87 page 97 page 98

page 102 page 105 page 115 page 118 page 119 page 125 pages 127-128 page 129 page 130 page 141 page 145

page 150 page 153 page 156 page 159 pages 166-167 pages 169-170 page 175 page 180

pages 209-210 page 212 page 226 page 228 page 231 page 237 page 246 page 252 page 255 page 271 page 276 page 279 page 284 page 289

page 316 page 317 page 319 page 320 page 321 page 322 page 324 page 328 page 334 page 338 pages 341-353

page 358 page 360 page 362 page 365 page 366 page 371 page 372 page 373 page 377 page 384 page 397 page 399

pages 403-405 pages 408-415 page 423 pages 425-430 pages 434-435 page 437 pages 440-441 pages 448-449

page 463 page 465 pages 471-476 page 483 pages 484-486 pages 491-493

pages 503-505 page 507 pages 509-511 pages 521-522 pages 528-529 pages 533-534

pages 550-552 page 554 page 578 page 580 page 587 page 601 pages 607-610 page 615 page 625 page 630

Back cover of the book: the name Andreas Seeger is misspelled.

 

L. Grafakos,  Modern Fourier Analysis,
Third Edition, Graduate Texts in Math., no 250, 
Springer, New York, 2014.

Corrections for GTM 250 3rd Ed.

page 4 page 6 page 7 page 8 page 10 page 11 page 13 page 14 page 20 page 23 page 26 pages 29-30 page 32 pages 36-39 page 43 pages 45-47 page 49

pages 57-65 page 68 pages 70-76 pages 77-78 page 80 page 84 page 87 page 94 page 97

page 101 page 103 page 110 page 113 page 117 pages 123-124 pages 131-134 pages 136-137 page 154

page 161 page 167 page 168 page 170 pages 172-175 pages 179-180 page 182 page 185 page 188 pages 190-191 page 198

page 207 pages 214-217 page 219 page 221 pages 228-229 page 234 pages 240-245 page 248 page 261 page 272 page 279 page 284 page 291

page 303-304 page 331 pages 333-334 page 351 page 358 page 381 page 383 page 389

pages 417-418 pages 420-421 page 427 page 434 page 445 pages 447-448 page 455 page 475

page 517 page 561 page 569 page 576 page 596 page 598 page 603

Proof of (2.1.46)

Footnote on page 76

I would like to express my gratitude to the following individuals for locating errata in the 3rd editions of the books:

Alessandro Marinelli
João Pedro Gonçalves Ramos
Yoshihiro Sawano
Michael Boratko
Xudong Lai
Pascal Hobus
Bingyang Hu
Yannis Bähni
Junjie Li
Quanhao (Allen) Wang
Javier Martínez Perales
Alessandro Pigati
Alexander Austin
Jongho (Joseph) Lee
Joshua Orrick
Ye Zhang
Zhenhang Bao
Laith Hawawsheh
Georgios Dosidis
Fabian Gabel
Emmanuel Carneiro
Danqing He
Jordy Timo van Velthoven
Chengchun Hao
Tomoyuki Tanaka
Xiangzhi Chen
Rui Liang
Zhitian Chen
Rainer Mandel
Sebastian Bechtel
Giovanni Comi
Jingchun Chen
Marios Gretsa
Qingze Lin
Pedro Henrique Takemura Feitosa da Silva
Luke Rogers
Yiyu Tang
Valentina Ciccone
Biswaranjan Behera
Tengfei Bai
Gianmarco Brocchi
Chian Yeong Chuah
Yesheng Huang
Hong Zhang
Xuezhi Chen
Jingwei Guo
Sean Douglas
Rui Xie
Jiawei Tan
Zhiyong Wang
Sian Fang
Hanyu Zhang
Tadahiro Oh